תנאי שימוש באתר האינטרנט ובסיורים של Wow provence

אתר Wowprovence הפועל גם באמצעות דומיין ההזמנות Wowprovence.com (להלן ״wowprovence״ ו/או ״האתר״), הוא אתר הפועל בצרפת, להזמנת סיורים עצמאיים וסיורים עם הסעה או שאטלים ברחבי פרובנס. הנכם מוזמנים לקחת בו חלק בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. באתר מוצעים מגוון רב של סיורים (להלן: “השירותים”). השירותים המוצעים באתר Wow provence יכול שיינתנו על ידי הנהלת האתר ו/או על ידי מדריכים ומדריכות אחרים עימם קשורה Wow provence.

כללי

השימוש באתר Wow provence כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת השירותים באתר זה. טרם ביצוע ההזמנה, אנא קראו את התנאים והנהלים המובאים להלן במלואם, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מעסקת המכר של השירותים של Wow provence, שכן זכויותייכם וחובותייכם נקבעים על פיהם ואישורכם בעת רכישת השירותים (על ידי הקלדה על: “אני מאשר/ת את תנאי ההרשמה”) מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הלקוחות וכל מי מטעמם לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד Wow provence ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. לא תישמע כל טענה של לקוחות כי לא קראן תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבם אליהם קודם ביצוע הזמנת השירותים.

הנהלת האתר רואה בפרסום תקנון זה, חלק חשוב במתן שירות טוב, שתכליתו למנוע פניות וטענות בדיעבד, אשר אינן מוצדקות וגורמות לכעסים ואי שביעות רצון אצל הלקוחות. לwow provence שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה באתר הוא התקנון המופיע באתר Wow provence, בעת ביצוע ההזמנה. משתמשים שאינם מסכימים לאמור בתקנון מתבקשים שלא לבצע הזמנות באתר Wow provence ולהשתמש בשירותים. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון רבים בו הוא מטעמי נוחות בלבד.

קניין רוחני

האתר, כמו כן, כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר Wow provence ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר Wow provence. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

מטרתנו לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג׳ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, ולכן איננו יכולות להתחייב כי האתר יהיה זמין לכן בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

באתר מידע הנאסף על בסיס חוויה אישית של הכותבים ואין ל Wow provence אחריות על התוכן המופיע בפוסטים/ מדיה ותגובות המצויים באתר.

אבטחת מידע ופרטיות

הפרטים האישיים שמוסרת המשתמשת בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של ארטרנטיב. ארטרנטיב לא תעביר את פרטיה האישיים של המשתמשת לצד שלישי זולת לצוות המדריכות והמדריכים, וזאת רק על מנת שיוכלו להיות בקשר עם הלקוחה ביום הסיור. ארטרנטיב מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמשת מצהירה בזאת כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ארטרנטיב ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמשת ובין אם על ידי חסימת כתובת של המחשב שלה או אפילו בהתאם למדינת MACID של המחשב שלה, וכתובת ה IP המוצא, ללא צורך לספק הסבר אשר מקובל על הגולשים.

תנאים ואחריות

ההרשמה באתר Wow provence נחשבת לבקשה מחייבת וביטולה יהיה כפוף לדמי ביטול המפורטים בהמשך. השירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה, מחירם סופי בכפוף לשינויים כאמור להלן בפרק ביטול הזמנה. Wow provence ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין Wow provence אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר. Wow provence לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמשת ו/או גורם אחר.

שינוי השירותים והפסקתם

Wow provence רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. Wow provence רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתר Wow provence לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר Wow provence ובשירותים והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר Wow provence הן להמחשה בלבד ואינן מהוות התחייבות כלשהי מצד Wow provence.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. Wow provence רשאית לבטל את שירותיה מכל סיבה שהיא ולתת ללקוחות התראה מראש על כך. במקרה והשירותים יתבטלו ולא יימצא מועד או שירות חלופי בעבורם, Wow provence מתחייבת לתת החזר מלא ללקוחות בעבור תשלום המקדמה שביצעו.

תנאי רכישה באתר

כל לקוחןת, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף על שמם של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאית לרכוש השירותים באמצעות אתר Wow provence. חברות האשראי הן: ויזה, לאומי ויזה, ישראכרט ומסטרקרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייבים המשתמשים. אין להשתמש באתר זה לכל שימוש מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.

נוהל ההזמנה באתר Wow provence

לאחר בחירת הסיור במועד הרצוי במסך ״סיורים״ תופנו למסך חדש, תחת דומיין ההזמנות המצוין לעיל, בו תתבקשו למלא טופס הרשמה – מלאו את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך ואת הפרטים הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. לאחר אישור תנאי ההרשמה תתבקשו לשלם את עלות השירות אותו בחרתם לרכוש, תוכלו לבחור אם ברצונכם לשלם באמצעות כרטיס אשראי או PayPal. לאחר בחירת אמצעי התשלום תתבקשו למלא את פרטי כרטיס האשראי  או פרטי חשבון ה-PayPal. כל טעות הנעשית על ידי המשתמשים בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת היעד, סוג הסיור ו/או כמות המשתתפים ו/או טעות בהקשת הפרטים האישיים (טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני), תהיה באחריות המשתמשים בלבד.

Wow provence לא תישא בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין במידה והזמנת המשתתפים לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמשת לרכוש את השירותים באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים, לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמשת באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים ומשתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לWow provence ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.

נוהל טיפול ואישור הזמנה

הזמנות שנעשו באתר Wow provence יקבלו תשובה במהלך אותו יום פעילות במידת האפשר, או לכל המאוחר ,תוך 72 שעות. אישור ההזמנה יעשה באמצעות אימייל, על פי הפרטים שמסרו המשתמשים בעת ביצוע ההזמנה באתר Wow provence. ההזמנה תיחשב כהזמנה שנקלטה, רק כאשר קיבלו הלקוחות שני אימיילים: האחד מWow provence שמאשר את קליטת ההזמנה, והשני מ-אתר התשלומים, שמאשר את התשלום. לתשומת לב המשתמשים, ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם אישורה לכן תהיה כפופה לדמי הביטול כמפורט להלן בהמשך התקנון.

מחיר וביצוע התשלום באתר

המחירים המפורסמים באתר Wow provence, הנם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של Wow provence. מחירים הנקובים במטבע חוץ, יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום. החיוב בגין התשלום יעשה מיד עם הכנסת הפרטים ואישורם על ידי הלקוחות.

דמי ביטול/שינוי הזמנה

במקרה שהלקוחות ביטלו את הזמנתם או לחלופין יבקשו לשנות את תאריכי השירותים שהוזמנו באתר Wow provence, יחולו דמי ביטול, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו ללקוחות): הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד באמצעות אימייל לWow provence ע”י הלקוחות, כ-30 ימים לפחות לפני מועד הסיור. הודעת ביטול/שינוי שתיעשה פחות מ-30 ימים מראש עד 16 ימים מכל סיבה שהיא, יחויבו בתשלום דמי ביטול בשיעור של כ-50% ממחיר השירותים.
הודעת ביטול/שינוי שתיעשה פחות מ-15 ימים מראש, מכל סיבה שהיא, לרבות איחור, יחויבו בתשלום מלא של השירותים.
במידה והלקוחות יודיעו על ביטול/שינוי מעל ל-30 יום מראש, Wow provence תבטל את החיוב של הלקוחות בשל העסקה ולא תגבה מהלקוחות סכום כלשהו. Wow provence ממליצה ללקוחות לבטח את עצמם על חשבונם מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ביטוח דמי ביטול הזמנה, ביטוח רפואי וביטוח מטען וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.

זיכויים והחזרים

משתתפים אשר יפסיקו את השתתפותם במהלך קבלת השירותים שהזמינו, מכל סיבה שהיא, לא יהיו זכאים לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידם.  מדריכי Wow provence ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים לעיל.

תופעות טבע ומזג אויר

אין Wow provence אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד’) ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת Wow provence העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו בשירותים המוזמנים. עם זאת, Wow provence מקיימת את השירותים שלה לאורך כל השנה, ללא קשר למזג האוויר, אלא אם ישנן אזהרות או מזג אוויר קיצוני.

נזקים וביטוח

בכפוף להוראות הדין, אין Wow provence אחראית לנזקי המשתתפים שיגרמו במהלך שימוש בשירותים של Wow provence כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם ללקוחות ו/או למי מטעמה, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.

מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת השירותים עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. Wow provence ממליצה ללקוחות לבטח עצמה על חשבונה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. Wow provence מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן השירותים כמתווכת בלבד בין המשתתפת לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת המדריכות והמדריכים של הסיורים, וכיו”ב ולפיכך אין Wow provence אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים.

אחריות

הלקוחות מצהירים בזאת כי ידוע לה שכל השירותים אותם מציעה Wow provence הנם שירותים הניתנים על ידי צוות מדריכים ומדריכות חיצוניים, וכי לגבי כל השירותים מהווה Wow provence למעשה גורם מתווך בלבד בין הלקוחה לבין אותם מדריכים. מוסכם על הלקוחות מפורשות כי בכפוף להוראות הדין Wow provence לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש מכל סוג ומין אשר עלולים להיגרם ללקוחה בקשר ו/או בנוגע לשירותים אשר נרכשו על ידי הלקוחות מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הלקוחה מסכימה בזאת ומקבלת על עצמה כי כל פעילות שתעשה על ידה ו/או על ידי אחרים במישרין ו/או בעקיפין במהלך שימושה בשירותים שנרכשו על ידה מאת Wow provence נעשית על אחריותה האישית.

פניות

במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מהשירותים המוזמנים, נבקשך לפנות ישירות לWow provence, זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בידך בזמן אמת ובמהלך שהותך בצרפת. לקוחות אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את Wow provence או את הגורמים בצרפת, הפועלים מטעמה, יישאו בעלויות, במידה שיהיו.

כמו כן, לא תפצה Wow provence לקוחות אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בצרפת על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לצוות המדריכות והמדריכים לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר ללקוחות כנגדם, על הלקוחות להביא בכתב, על ידי שליחת דוא”ל, בפני Wow provence, תוך זמן סביר לאחר חזרתה ארצה, את דבר תלונתה, תביעתה ו/או טענתה, על מנת שתוכל לברר את טענותיה מול הגורמים הרלוונטיים.

קישורים לאתרים אחרים

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. לWow provence אין כל שליטה על אותם אתרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. Wow provence אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים בWow provence משום אישור כלשהו לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם. כל פעולה שיבצעו המשתמשים באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמשים לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של Wow provence ו/או מי מטעמה, וWow provence ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים. בעשות המשתמשים שימוש באתר Wow provence, הנם מסכימים שלא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי Wow provence ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים אליהם פנו המשתמשים באמצעות הקישורים באתר Wow provence. היה וWow provence ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונן הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמשים באתר Wow provence שבחרו לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Wow provence ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Wow provence ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

בעלות ושמירה על זכויות

אתר Wow provence, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר לרבות לוגו, סמלים, תמונות וכן כל הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של Wow provence או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם הגופים. המשתמשים באתר זה אינם מורשים להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י ארטרנטיב.

שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם שאתר Wow provence וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הנם קניינה הבלעדי של Wow provence או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולשת או כל פרט מזהה אחר.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לכל התנאים ולאיסוף המידע באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

לקוחות מספרים

עוד מלא טיפים והמלצות שוות